RODO – klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edyta Nowak-Sieńko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro G.B.I Edyta Nowak-Sieńko z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Klasztorna 2, NIP 5492107389, tel. 504 504 523, e-mail: biuro@gbi.nieruchomosci.pl.
  2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:
Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania danych
wykonanie umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres obowiązywania umowy
W celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
W celu rozliczeń podatkowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora
W celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Do czasu przedawnienia odpowiedzialności instytucji obowiązanej
  1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze.
  2. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
  3. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
  6. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).